Seznam úspěšných referenčních zakázek

Obec Řitka / Intenzifikace ČOV Řitka

Příjemce dotace a název projektu
Obec Řitka / Intenzifikace ČOV Řitka

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Předmětem projektu je intenzifikace stávající ČOV , která má kapacitu v době zpracování žádosti pouze 900 EO. Výhledový stav ČOV Řitka předpokládá postupné
napojování nově budovaných nemovitostí a růst zatížení ČOV až na úroveň 3100 ekvivalentních obyvatel.

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
9 914 734,11 Kč