Dotační poradenstvíInženýrská činnostStrategický plán rozvojeOrganizace veřejných zakázekepp

NOVINKY

Image

Seznam aktuálních dotačních výzev

Více článků ...
Image

Seznam aktuálních dotačních výzev

Více článků ...

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajišťujeme komplexní poradenství od prvotní identifikace projektů, přes zpracování dokumentace, zajištění vhodného financování projektu až po zabezpečení výběrového řízení. Dle typu záměru navrhneme vhodné financování z národních dotačních titulů, fondů Evropské unie, či vyřízení úvěru u bankovních ústavů.

V přípravné fázi projektu s klientem plánujeme investiční kroky a harmonogram tak, aby plně odpovídal kritériím zvolené investiční akce. Současně zpracováváme veškeré dokumenty a vyjádření vážící se k procesu realizace projektu.

Image
Součástí našich služeb je také poskytnutí poradenství a zpracování jen některé z určených částí projektové dokumentace:

analýza příležitostí a rizik (SWOT Analysis)

analýza nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis)

finanční analýza (Financial Analysis)

studie proveditelnosti (Feasibility Study)

podnikatelský plán (Business Plan), případně podnikatelský záměr

formulář žádosti (ISPROFIN, žádost o úvěr apod.)

zpracování žádosti o posuzování vlivů na životní prostředí projektů (EIA, NATURA 2000)

studie stavby – připravíme vypracování studie stavby ve variantách dle požadavků zadavatele

přípravné práce – zajistíme provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky

zadávací dokumentace – připravíme sestavení tendrové/zadávací dokumentace (výkaz výměr)

rozpočty – připravíme tvorbu, kontrolu a posuzování rozpočtů stavebních prací

zajistíme vybrání dodavatele formou výběrového řízení vč. organizace veřejných soutěží

provádíme výkon autorského dozoru při provádění stavby

Zajišťujeme komplexní poradenství od prvotní identifikace projektů, přes zpracování dokumentace, zajištění vhodného financování projektu až po zabezpečení výběrového řízení. Dle typu záměru navrhneme vhodné financování z národních dotačních titulů, fondů Evropské unie, či vyřízení úvěru u bankovních ústavů.

V přípravné fázi projektu s klientem plánujeme investiční kroky a harmonogram tak, aby plně odpovídal kritériím zvolené investiční akce. Současně zpracováváme veškeré dokumenty a vyjádření vážící se k procesu realizace projektu.

Image

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Činnosti v oblasti dotační politiky - Dotační analýza, strategické dokumenty Společně s představiteli měst a obcí plánujeme postup při získávání max. finanční podpory z dotací. Základem našeho řešení je posouzení současného stavu strategického dokumentu a investičního plánu, rozpoznání potřeb finančních zdrojů a navržení optimálního využití možnosti financování - dotačních zdrojů, bankovních úvěrů. Spolu s klientem vytváříme "dotační plán", který bude plně respektovat výše popsané požadavky. Součástí této služby je i zjednodušený finanční audit rozpočtu, se zaměřením především na schopnost dostát budoucím závazkům.

Image
Poradenské a asistenční služby pro získání dotací a následný příliv finančních prostředků do města (regionu) zahrnují:

vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt;

pomoc při formulování projektového záměru;

konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory;

přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu;

kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů nebo jejích dílčích součástí;

pomoc při zajištění zdrojů spolufinancování projektu;

metodický dohled při realizaci projektu;

zpracování podkladů pro výběrová řízení;

zprostředkování služeb technických expertů (projekční a inženýrské služby, stavební dozor apod.);

zpracování průběžných a závěrečných zpráv monitorujících realizovaný projekt.

Činnosti v oblasti dotační politiky - Dotační analýza, strategické dokumenty Společně s představiteli měst a obcí plánujeme postup při získávání max. finanční podpory z dotací. Základem našeho řešení je posouzení současného stavu strategického dokumentu a investičního plánu, rozpoznání potřeb finančních zdrojů a navržení optimálního využití možnosti financování - dotačních zdrojů, bankovních úvěrů. Spolu s klientem vytváříme "dotační plán", který bude plně respektovat výše popsané požadavky. Součástí této služby je i zjednodušený finanční audit rozpočtu, se zaměřením především na schopnost dostát budoucím závazkům.

Image

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Image
Součástí našich služeb je bezplatná vstupní konzultace Vašich projektových záměrů a to i v případě, že naše spolupráce na záměru nebude z jakéhokoli důvodu možná. V případě, že pro Vás nalezneme optimální řešení, poskytneme návrh našich standardních podmínek včetně "ušití" parametrů spolupráce Vám na míru.

Způsob provedení nabízených služeb
Pro naše klienty obvykle zpracováváme individuální cenovou nabídku, šitou „na míru“ jejich projektu. K tomu potřebujeme například následující základní informace o projektu (pokud jsou známy):

- stručný popis projektu (v rozsahu cca půl stránky)
- investiční objem projektu
- stav (fáze) v jaké se projekt nachází, zejména s ohledem na dostupné podklady (stavební dokumentaci, rozpočty a podobně
- program a opatření, ze kterého chce klient žádat o finanční podporu – pokud bude žádáno o prostředky z EU, a pokud jsou známy
- požadovaný termín dokončení (respektive termín podání žádosti)

Naším krédem je poskytovat klientovi maximální péči a servis služeb. Pro maximální zajištění efektivnosti, rychlého přenosu informací a optimalizace časových potřeb zadavatele, nabízíme našim klientům non-stop elektronickou komunikaci s našimi pracovníky. V případě řešení konkrétního problému s nutností osobního setkání, je samozřejmá naše návštěva u klienta.
Image
Součástí našich služeb je bezplatná vstupní konzultace Vašich projektových záměrů a to i v případě, že naše spolupráce na záměru nebude z jakéhokoli důvodu možná. V případě, že pro Vás nalezneme optimální řešení, poskytneme návrh našich standardních podmínek včetně "ušití" parametrů spolupráce Vám na míru.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Máte územní plán

a chybí vám rozvojová strategie obce? Chtěli byste vědět jakým směrem se v případě rozvoje udávat. Máte připravený zajímavý nápad či projekt a nevíte jak ho realizovat? Kontaktuje některého z našich projektových manažerů, kteří jsou odborníci na regionální politiku a místní a lokální ekonomický rozvoj.

h6 mPřínos strategických dokumentů vidíme v tom, že pomáhají obci uvědomit si směry dlouhodobého vývoje a soustředit se na rešení klíčových problému. Pomáhají vytvářet objektivní základ pro rozhodování o prioritách, řeší problémy dlouhodobš a komplexne.

Jako nezbytná príloha žádosti o dotaci ze strukturálních fondu Evropské unie je v soucasné chvíli požadováno zpracování Strategického plánu rozvoje území obce a projektového zámeru. V prípade podání žádosti o dotaci bez této prílohy se šance na úspešné schválení žádosti výrazne snižuje.

Strategické plánování je systematický zpusob, jak organizovat zmeny a vytváret v celé místní spolecnosti široký konsensus na spolecné vizi pro lepší, a nejen ekonomickou budoucnost. Jde o soubor postupných a zcela konkrétních kroku, které povedou ke zlepšení sociálne ekonomického prostredí v rešeném území a zároven o koordinaci rozvoje obce jako spolecenskopolitického organismu. Každé mesto je jedinecný organismus, jehož život a potreby je nutné analyzovat, vyhodnotit a následne prijmout strategii jeho rozvoje.

Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu/obce, programy rozvoje apod. Strategický plán rozvoje je ucelený koncepcní plán rozvoje obce propojený na rozvoj celého regionu ci vetších územních celku.

Strategický plán rozvoje musí být v souladu s územním plánem obce a jsou v nem zahrnuty všechny strategické dokumenty rozvoje obce. Mel by být koncipován jako dokument strednedobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území municipality (regionu).

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace rozvoje obce/města a koordinace jednotlivých zájmu tak, aby město prosperovalo jako celek.

Image

Důležité informace

Zpracování Strategického plánu rozvoje obce bude probíhat tak, aby se k dokumentu mohli vyjádřit občané obce, laická a odborná veřejnost, subjekty mající zájem se podílet na rozvoji regionu/obce, a v neposlední řade zastupitelé obce a zástupci místní samosprávy. Zpracování strategického rozvojového plánu předpokládá i veřejné projednání.

Máte územní plán

a chybí vám rozvojová strategie obce? Chtěli byste vědět jakým směrem se v případě rozvoje udávat. Máte připravený zajímavý nápad či projekt a nevíte jak ho realizovat? Kontaktuje některého z našich projektových manažerů, kteří jsou odborníci na regionální politiku a místní a lokální ekonomický rozvoj.

h6 mPřínos strategických dokumentů vidíme v tom, že pomáhají obci uvědomit si směry dlouhodobého vývoje a soustředit se na rešení klíčových problému. Pomáhají vytvářet objektivní základ pro rozhodování o prioritách, řeší problémy dlouhodobš a komplexne.

Jako nezbytná príloha žádosti o dotaci ze strukturálních fondu Evropské unie je v soucasné chvíli požadováno zpracování Strategického plánu rozvoje území obce a projektového zámeru. V prípade podání žádosti o dotaci bez této prílohy se šance na úspešné schválení žádosti výrazne snižuje.

Strategické plánování je systematický zpusob, jak organizovat zmeny a vytváret v celé místní spolecnosti široký konsensus na spolecné vizi pro lepší, a nejen ekonomickou budoucnost. Jde o soubor postupných a zcela konkrétních kroku, které povedou ke zlepšení sociálne ekonomického prostredí v rešeném území a zároven o koordinaci rozvoje obce jako spolecenskopolitického organismu. Každé mesto je jedinecný organismus, jehož život a potreby je nutné analyzovat, vyhodnotit a následne prijmout strategii jeho rozvoje.

Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu/obce, programy rozvoje apod. Strategický plán rozvoje je ucelený koncepcní plán rozvoje obce propojený na rozvoj celého regionu ci vetších územních celku.

Strategický plán rozvoje musí být v souladu s územním plánem obce a jsou v nem zahrnuty všechny strategické dokumenty rozvoje obce. Mel by být koncipován jako dokument strednedobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území municipality (regionu).

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace rozvoje obce/města a koordinace jednotlivých zájmu tak, aby město prosperovalo jako celek.

Image

ORGANIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Přehled zadavatelských činností za účelem zadání veřejné zakázky vč. zastupování mandanta a organizačního zajištění celého průběhu výběrového řízení
Nabídka na „Výkon zadavatelských činností za účelem zadání veřejné zakázky vč. zastupování mandanta a organizačního zajištění celého průběhu výběrového řízení obsahuje plnění těchto činností:
Činnosti spojené s přípravou zadávání veřejné zakázky
Zpracování konceptu formuláře Oznámení o zakázce, včetně zpracování návrhu kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií a projednání tohoto konceptu s mandantem; zpracování čistopisu formuláře Oznámení o zakázce.

Zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému (dále jen „IS VZ US“) a v Úředním věstníku Evropské unie (uveřejnění se uskuteční jménem mandanta)

Zpracování konceptu kvalifikační dokumentace a projednání tohoto konceptu s mandantem.

Zpracování finální verze kvalifikační dokumentace.

Zpracování konceptu zadávací dokumentace vč. formulářů pro posouzení kvalifikace a formulářů pro posouzení a hodnocení nabídek a projednání tohoto konceptu s mandantem, včetně sestavení návrhu smlouvy o dílo.

Vyhotovení a kompletace zadávací dokumentace.

Zajištění zpracování případných změn a doplnění formuláře Oznámení o zakázce na základě požadavků a podkladů od mandanta a jejich uveřejnění v IS VZ US a v Úředním věstníku Evropské unie)
Přehled zadavatelských činností za účelem zadání veřejné zakázky vč. zastupování mandanta a organizačního zajištění celého průběhu výběrového řízení
Nabídka na „Výkon zadavatelských činností za účelem zadání veřejné zakázky vč. zastupování mandanta a organizačního zajištění celého průběhu výběrového řízení obsahuje plnění těchto činností:

Ekonomické a právní poradenství s.r.o.

T.G.Masaryka 1454, 413 01 Roudnice nad Labem

E-mail: epp@epp.cz
Tel.: 420 724 486 161 - Ing Jiří Novák, jednatel

IČ: 27279715, DIČ: CZ27279715


Image