SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva č. 2/2023)

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva č. 2/2023)

Cílem výzvy je podpora úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkové dotace.

Podporované aktivity:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov..
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (pořízení technologie pro využití šedých a srážkových vod).
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy (výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE - součástí projektu může být i výstavba nebo rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy).

Žadateli mohou být kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejnoprávní instituce, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podniky, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby.

 
Alokace výzvy:
2 000 000 000,00 Kč
Poslední změna:
03.10.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
29. 02. 2024

 

MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Účelem programu je finančně zabezpečit péči o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu/vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn. O příspěvek je možno žádat průběžně - s každoroční uzávěrkou 31. ledna. O poskytnutí dotace rozhoduje ministr obrany na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby. Dotace je určena pro období od 1. ledna 2025 do 30. listopadu 2025.

Alokace výzvy:
15 000 000,00 Kč
Poslední změna:
16.10.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
80%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 01. 2024

SFŽP - Národní program ŽP - Vodovody a úpravny vody (výzva č. 9/2023)

SFŽP - Národní program ŽP - Vodovody a úpravny vody (výzva č. 9/2023)

Podporované aktivity:

aktivita 1.6.B.a - Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody (výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu).
aktivita 1.6.B.b - Intenzifikace úpraven vody (intenzifikace úpraven vody, jako součást vodovodů dle zákona o VaK)

Na projekt, který řeší současně opatření aktivity 1.6.B.a. a zároveň 1.6.B.b. je nutné podat dvě samostatné žádosti.

Žadateli mohou být vlastníci vodohospodářské infrastruktury - obce obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.12.2029.

Alokace výzvy:
700 000 000,00 Kč
Poslední změna:
09.10.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
2 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 01. 2024

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 6.1 (35. výzva - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - MRR)

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 6.1 (35. výzva - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - MRR)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Výzva je určena pro méně rozvinuté regiony - území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Alokace výzvy:
1 844 565 705,00 Kč
Poslední změna:
21.09.2023 - Aktualizace výzvy.
Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
51 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
26. 01. 2024

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.6 (16. výzva - Rekultivace starých skládek)


Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.6 (16. výzva - Rekultivace starých skládek)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

 • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
 • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny,
 • na in-situ metody sanace nesaturované zóny, na provoz sanačního systému po dobu sanačního zásahu,
 • na likvidaci staveniště, na měření a zkoušky,
 • na nákup hmotného a nehmotného majetku,
 • na zpracování Studie proveditelnosti.
Alokace výzvy: 300 000 000,00Kč
Maximální % dotace: 85%
 
 
Uzávěrka příjmu žádosti: 18. 11. 2023

SFŽP ČR - Národní program ŽP - Obnova zeleně

SFŽP ČR - Národní program ŽP - Obnova zeleně

Cílem výzvy je poskytnutí finanční pomoci obcím a krajům zasaženým živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotace je určena na zakládání a obnovu ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Žadateli jsou kraje a obce (Jihomoravský a Ústecký).

Alokace výzvy: 28 000 000,00 Kč
 
Maximální % dotace: 100%
Maximální dotace: 15 000 000,00 Kč
 
Uzávěrka příjmu žádosti: 30. 11. 2023

 

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezky, cyklopruhy

Cílem programu je podpora výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Příspěvek lze poskytnout na výstavbu cyklistické stezky (na výstavbu, nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce, na nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce), na opravu cyklistické stezky, na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty (na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy)O podporu mohou žádat kraje, obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí/kraji. Výše příspěvku činí 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 %, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Příspěvek lze poskytnout na dva typy opatření - Akce oblast I (výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek; výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů), Akce oblast II  - akce investičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo na místních komunikacích s průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin  (výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, nasvětlení přechodů pro chodce, světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce), akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy (např. úpravy vjezdu do obce, světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce, měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel). Žadateli jsou obce.

KÚ Středočeský - Podpora obecního bydlení

KÚ Středočeský - Podpora obecního bydlení


Cílem programu je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení), v oblasti pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru (dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné). Dar formou investiční dotace nebo zvýhodněného úvěru je určen na výdaje projektu podpořeného ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů. Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 celkových podlahových ploch bytů nebo domů, a to tak, aby byla splněna podmínka minimální spoluúčasti žadatele na financování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu. Oprávněnými žadateli o dar jsou obce a města.
 
Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
15. 12. 2023

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 4.4 (52. výzva - Památky - PR)

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 4.4 (52. výzva - Památky - PR)

Cílem výzvy je podpora revitalizace památek a parků u památek, zpřístupnění dosud nepřístupných částí památky, posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporované aktivity:

 • Revitalizace památek; Expozice; Depozitáře; Technické a technologické zázemí; Návštěvnická centra; Edukační centra; Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování; Evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software; Ochrana a zabezpečení památek; Parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO; Parkoviště u památek.
Alokace výzvy:
618 009 600,00 Kč
Poslední změna:
29.05.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
60%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
48 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
13. 12. 2023