Národní plán obnovy - SFŽP - Národní program ŽP - Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu (výzva č. 6/2023)

Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku, a to především prostřednictvím podpory zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. V rámci výzvy jsou podporovány tři typy aktivit.

Podporované aktivity:

  • Aktivita A: Pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele (míra podpory max. 60 % z celkových způsobilých výdajů).
  • Aktivita B: Pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic (míra podpory max. 70 % z celkových způsobilých výdajů).
  • Aktivita C: Iintenzifikace a modernizace stávajících kompostáren; Výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren; Výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy (míra podpory max. 70 % z celkových způsobilých výdajů).

Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.8.2025.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
1 600 000 000,00 Kč
Poslední změna:
11.07.2023 - Vyhlášení výzvy
Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
01. 05. 2024

Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.3 (47. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky - PR)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající. Výzva je určena pro přechodové regiony.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Regionální nebo lokální kromě MAS
Alokace výzvy:
600 000 000,00 Kč
Poslední změna:
22.1.2024 Aktualizace výzvy
Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
26. 04. 2024

Úřad vlády ČR - Národní rozvojový program mobility pro všechny - Odstraňování bariér v budovách

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů zaměřených na odstraňování bariér při vstupu do budov (výstavba rampy nebo zdvihacího zařízení, úprava vstupních dveří) nebo bariér uvnitř budov (výstavba výtahu nebo zdvihací plošiny, úprava průchozích prostor a rozšíření dveří, bezbariérové úpravy hygienických zařízení, osazení orientačních a informačních panelů). Žadateli jsou obce, města, kraje, organizace zřizované obcemi, městy a kraji.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
Neuvedeno
Poslední změna:
07.12.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
19. 04. 2024

Národní plán obnovy ČR - MMR ČR - SC 4.1 - 3.výzva Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (příprava malých projektů)

Cílem výzvy je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a tím podpořit konkrétní projekty zvyšující investiční připravenost a absorpční kapacitu veřejných investorů v souladu s cíli EU. Jde o finanční podporu přípravy projektů až do úrovně připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele, projektů umožňujících využití inovativních finančních nástrojů (vč. PPP). Výzvy také cílí na eliminaci prodlev přípravných prací a v neposlední řadě na motivaci veřejných investorů k přípravě kvalitních projektů souladných s cíli EU. Výzva na podporu přípravy malých projektů je kromě obcí, krajů a jejich organizací určená také církvím a nestátním neziskovým organizacím.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
300 000 000,00 Kč
Poslední změna:
12.02.2024 - Vyhlášení výzvy
Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
7 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
29. 11. 2024

Národní plán obnovy ČR - MMR ČR - 4. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (podpora projektů již předložených do výzev)

Cílem výzvy je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších. Toho bude dosaženo podporou zvýšení investičního potenciálu obcí a jejich schopnosti investovat do realizace projektů ve vybraných oblastech. Cílem podpory je rovněž motivovat obce k úspěšné realizaci již připravených projektů. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 2. 2020 a musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026. Oprávněnými žadateli jsou obce. 

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
70 000 000,00 Kč
Poslední změna:
12.02.2024 - Vyhlášení výzvy
Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 05. 2024

Národní plán obnovy - MPO ČR - Program EFEKT - OSA 4 - Zpracování místní energetické koncepce (3/2024)

Cílem programu je podpora pro zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Z poskytnuté dotace je možné hradit výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci), výdaje na tisk koncepce, výdaje na grafickou úpravu koncepce. Žadateli jsou obce, města, obce, městské části, svazky obcí.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
150 000 000,00 Kč
Poslední změna:
28.11.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
95%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
30. 06. 2025

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 5.1 (61. výzva - Hasiči - CLLD)

Cílem projektu je zajištění schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V adekvátně reagovat na mimořádné události.

Dotace je určena na:

  • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
  • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
  • Vybudování umělého zdroje požární vody pro požární účely, revitalizaci stávajících umělých vodních požárních nádržích v obci sloužících jako zdroj požární vody.

Oprávněnými žadateli jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS. Jedná se o venkovské oblasti tvořené územími obcemi s méně než 25 000 obyvateli, přičemž populační velikost území působnosti MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000 obyvatel.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Regionální nebo lokální kromě MAS
Alokace výzvy:
425 188 730,00 Kč
Poslední změna:
30.05.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
95%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 12. 2027

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Cílem výzvy je výstavba nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a jiných budovách ve vlastnictví obce. Dotace je určena na instalaci nových fotovoltaických elektráren s výkonem do 1MWp na jedno předávací místo - na veřejné a další budovy ve vlastnictví obce. Podpořeny budou také rekonstrukce střech, na kterých bude FVE umístěna a také na související elektroinstalaci. Dále budou podporovány další projekty systémy výroby a akumulace elektřiny. 

Žadatelem jsou obce do 3000 obyvatel.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Převážně celorepubliková

Alokace výzvy:

1 000 000 000,00 Kč

Poslední změna:

4.1.2024 - nový záznam

Maximální % dotace:

50%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

Neuvedeno

Uzávěrka žádostí:

31. 10. 2024

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

SFŽP ČR - Modernizační fond - Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Cílem výzvy je podpora instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře. Výše příspěvku je max 45% na instalaci FVE a max 30 % na projekty související s instalací FVE. Dotace je určena na instalaci nových FVE s výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo. Současně s poskytovanou podporou mohou být dále podpořeny i další systémy výroby a akumulace elektřiny a také rekonstrukce a modernizace střech a elektroinstalace související s instalací FVE. 

Žadatelem jsou kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části, církve a náboženské organizace, příspěvkové organizace, právnické osoby.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Převážně celorepubliková

Alokace výzvy:

1 000 000 000,00 Kč

Poslední změna:

4.1.2024 - nový záznam

Maximální % dotace:

40%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

Neuvedeno

Uzávěrka žádostí:

31. 10. 2024