MMR ČR - Podpora rozvoje regionů - Podpora obcí do 3 000 obyvatel


MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy místních komunikací (DT 117d8210A)
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. V rámci programu jsou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí (konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech, obnova kanalizace, obnova propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních aparapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů).

Žadatelem je obec či město do 3 000 obyvatel.

Alokace výzvy: 1 756 300 000,00 Kč
Maximální % dotace: 50%
Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč

Uzávěrka 05. 06. 2023

MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (DT 117d8210E)
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Dotační titul podporuje obnovu veřejných budov (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba), jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu (kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, multifunkční domy, knihovny, školní budovy).

Žadatelem je obec do 3000 obyvatel, která má zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Alokace výzvy: 1 756 300 000,00 Kč
Maximální % dotace: 80%
Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč

Uzávěrka 05. 06. 2023

MMR ČR - Podpora rozvoje regionů - Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Dotace je určena na obnovu místních komunikací. Oprávněným žadatelem o dotaci je obec s 3 001 – 10 000 obyvatel, která má zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.


Alokace výzvy: 600 000 000,00 Kč
Maximální % dotace: 50%

Status: Otevřený
Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč

Uzávěrka 05. 06. 2023

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezky, cyklopruhy

Cílem programu je podpora výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Příspěvek lze poskytnout na výstavbu cyklistické stezky (na výstavbu, nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce, na nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce), na opravu cyklistické stezky, na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty (na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy)O podporu mohou žádat kraje, obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí/kraji. Výše příspěvku činí 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 %, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Příspěvek lze poskytnout na dva typy opatření - Akce oblast I (výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek; výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů), Akce oblast II  - akce investičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo na místních komunikacích s průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin  (výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, nasvětlení přechodů pro chodce, světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce), akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy (např. úpravy vjezdu do obce, světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce, měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel). Žadateli jsou obce.

NPO brownfieldy

Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financované z Nástroje pro oživení a odolnost

Dotace na malé projekty

Zaměření:

  • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (účel dotace dle § 5 písm. a) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péče o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby,

 nebo

  •  odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a vznik přírodního úložiště uhlíku (účel dotace dle § 5 písm. b) a c) NV).

Výše dotace:

  •  nejméně 3 miliony Kč a nejvýše 30 milionů Kč,

  • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

Dotace na velké projekty

Zaměření:

  • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. a) NV),

nebo

  • odstranění a provedení nové stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. b) a c) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péči o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

Výše dotace:

  • nejméně 30 milionů Kč a nejvýše 500 milionů Kč,

  • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

19. výzva OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním

Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

24. výzva OPŽP - Prevence vzniku odpadů

Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů - tzv. re-use centra - která řeší opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků. Spadá sem i podpora projektů nábytkových bank.

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Národní program ŽP - Ekomobilita (výzva č. 3/2022)

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. Dotace je určena na nákup nových vozidel s alternativním pohonem (elektromobily nebo vozidla s vodíkovým pohonem), v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu (příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti). Dále je podporováno pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (pouze s nákupem vozidla).

Informace:

  • Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Převážně celorepubliková

Alokace výzvy:

600 000 000,00 Kč

Poslední změna:

20.02.2023 - Aktualizace záznamu.

Maximální % dotace:

50%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

1 000 000,00 Kč

Uzávěrka žádostí:

15. 12. 2023

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 4.1. (109. výzva - Mateřské školy - MRR - II.)

 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí, na zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Regionální nebo lokální kromě MAS

Alokace výzvy:

904 218 060,00 Kč

Poslední změna:

16.02.2023 - Vyhlášení výzvy.

Maximální % dotace:

100%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

99 000 000,00 Kč

Uzávěrka žádostí:

15. 05. 2023