Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.3 (47. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky - PR)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a vegetačních krajinných prvků. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající i nepodnikající. Výzva je určena pro přechodové regiony.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Regionální nebo lokální kromě MAS
Alokace výzvy:
600 000 000,00 Kč
Poslední změna:
22.1.2024 Aktualizace výzvy
Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
26. 04. 2024