Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 5.1 (61. výzva - Hasiči - CLLD)

Cílem projektu je zajištění schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V adekvátně reagovat na mimořádné události.

Dotace je určena na:

  • Posílení odolnosti stávajících a vybudování nových zbrojnic včetně pořízení zařízení a technického a technologického vybavení zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
  • Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
  • Vybudování umělého zdroje požární vody pro požární účely, revitalizaci stávajících umělých vodních požárních nádržích v obci sloužících jako zdroj požární vody.

Oprávněnými žadateli jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS. Jedná se o venkovské oblasti tvořené územími obcemi s méně než 25 000 obyvateli, přičemž populační velikost území působnosti MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000 obyvatel.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Regionální nebo lokální kromě MAS
Alokace výzvy:
425 188 730,00 Kč
Poslední změna:
30.05.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
95%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 12. 2027