OPŽP - Prevence vzniku odpadů

Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů - tzv. re-use centra - která řeší opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků. Spadá sem i podpora projektů nábytkových bank.

Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Národní program ŽP - Ekomobilita (výzva č. 3/2022)

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. Dotace je určena na nákup nových vozidel s alternativním pohonem (elektromobily nebo vozidla s vodíkovým pohonem), v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu (příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti). Dále je podporováno pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (pouze s nákupem vozidla).

Informace:

  • Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Převážně celorepubliková

Alokace výzvy:

600 000 000,00 Kč

Poslední změna:

20.02.2023 - Aktualizace záznamu.

Maximální % dotace:

50%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

1 000 000,00 Kč

Uzávěrka žádostí:

15. 12. 2023

Národní plán obnovy - AOPK ČR - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - (podprogram 166 - Komplexní vodohospodářské studie a 167 - Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií - výzva č. 3/2023)

 

Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navržených opatření (výše podpory na realizaci opatření z podprogramu 167 max. do výše 15 % ceny studie). Studie budou zpracovány v několika typech s různou úrovní detailu výstupů s ohledem na rozsah řešeného území.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Regionální nebo lokální kromě MAS

Alokace výzvy:

18 150 000,00 Kč

Poslední změna:

25.04.2023 - Vyhlášení výzvy.

Maximální % dotace:

100%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

 

Uzávěrka žádostí:

30. 11. 2023