SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cílem programu je podpora akcí zaměřených na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Příspěvek lze poskytnout na dva typy opatření - Akce oblast I (výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků; výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek; výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů), Akce oblast II  - akce investičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy, nebo na místních komunikacích s průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin  (výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, nasvětlení přechodů pro chodce, světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce), akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy (např. úpravy vjezdu do obce, světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce, měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel). Žadateli jsou obce.