SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezky, cyklopruhy

Cílem programu je podpora výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Příspěvek lze poskytnout na výstavbu cyklistické stezky (na výstavbu, nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce, na nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce), na opravu cyklistické stezky, na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty (na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy)O podporu mohou žádat kraje, obce nebo svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí/kraji. Výše příspěvku činí 85 % celkových uznatelných nákladů akce, případně 90 %, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy.