KÚ Ústecký - Program na podporu odpadového hospodářství obcí na období 2017 až 2025

Cílem programu je podpora místních aktivit, které přispívají ke snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a míry využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu v obcích. V rámci výzvy je vyhlášeno osm dotačních titulů - DT1 - Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu, DT2 - Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu, DT3 - Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím, DT4 - Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení, DT5 - Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, DT6 - Podpora využití obecního kompostu, DT7 - Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad, DT8 - Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek. Žadatelem mohou být obce, svazky obcí, právnické osoby poskytující služby v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 % a příspěvková organizace obcí.

Alokace výzvy: 28 000 000,00 Kč
 
Maximální % dotace: 70%
Maximální dotace:500 000,00 Kč
 
Uzávěrka příjmu žádosti: 25. 07. 2023