MMR ČR - Podpora územně plánovacích činností obcí


MMR ČR - Podpora územně plánovacích činností obcí

Cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji obcí prostřednictvím systémové dotace. Podporovanou aktivitou je podpora zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu (aktivita 1 - zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání v jednotném standardu, zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním v jednotném standardu, aktivita 2 - zpracování změny územního plánu – jednotný standard). Žadateli jsou obce na území ČR, vyjma ORP, Prahy, obcí, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Alokace výzvy: 15 000 000,00 Kč
Maximální % dotace: 90%
Maximální dotace: 250 000,00 Kč
 
Uzávěrka příjmu žádosti: 31. 10. 2023