MMR ČR - Podpora rozvoje regionů - Podpora obcí do 3 000 obyvatel


MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Podpora obnovy místních komunikací (DT 117d8210A)
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. V rámci programu jsou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí (konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech, obnova kanalizace, obnova propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních aparapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů).

Žadatelem je obec či město do 3 000 obyvatel.

Alokace výzvy: 1 756 300 000,00 Kč
Maximální % dotace: 50%
Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč

Uzávěrka 05. 06. 2023

MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (DT 117d8210E)
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Dotační titul podporuje obnovu veřejných budov (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba), jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu (kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, multifunkční domy, knihovny, školní budovy).

Žadatelem je obec do 3000 obyvatel, která má zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Alokace výzvy: 1 756 300 000,00 Kč
Maximální % dotace: 80%
Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč

Uzávěrka 05. 06. 2023