Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.6 (16. výzva - Rekultivace starých skládek)


Strukturální fondy 2021 - 2027: OP Životní prostředí – 1.6 (16. výzva - Rekultivace starých skládek)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Dotace je určena:

  • na stavební práce, dodávky a služby, průzkumné geologické práce,
  • na manipulaci, odvoz a odstranění odpadů ze sanace nesaturované a saturované zóny,
  • na in-situ metody sanace nesaturované zóny, na provoz sanačního systému po dobu sanačního zásahu,
  • na likvidaci staveniště, na měření a zkoušky,
  • na nákup hmotného a nehmotného majetku,
  • na zpracování Studie proveditelnosti.
Alokace výzvy: 300 000 000,00Kč
Maximální % dotace: 85%
 
 
Uzávěrka příjmu žádosti: 18. 11. 2023