OP Životní prostředí – 1.2 Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství (43. výzva)

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

Sumář dotace: Program je zaměřen především na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. Žadateli mohou být subjekty veřejného sektoru.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      19.1.2017
Maximální příspěvek: nestanoven Minimální příspěvek: 2 550 000 Kč


Klíčová kriteria:

Žadatelé:
- Města.
- Obce.
- Dobrovolné svazky obcí.
- Městské části hl. města Prahy.
- Příspěvkové organizace (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu).
- Obchodní společnosti a družstva vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávním i subjekty (vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu).

Podporované aktivity:
- Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě (aktivita 1.2.1.).
- Výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě (aktivita 1.2.2.).