MZe ČR - Oblast vod - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích (program č. 129 290)

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Sumář dotace: Cílem je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      30.11.2016
Maximální příspěvek: nestanoven Minimální příspěvek: nestanoven


Klíčová kriteria:

Žadatelé:
-Státní podniky Povodí a Lesy České republiky, s.p.
-Obce a svazky obcí.

Podporované aktivity - Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu (129 292):
-Rekonstrukce a oprava drobných vodních toků za účelem stabilizace odtokových poměrů a zlepšení vodního manegementu krajiny.
-Rekonstrukce a oprava rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině.

Podporované aktivity - Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí (129 293):
-Rekonstrukce, oprava a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží se stálým vodním přítokem za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině.
-Výstavba a obnova nových nerybolovných rybníků a malých vodních nádrží se stálým vodním přítokem za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem.