MMR ČR - Podpora územně plánovacích činností obcí - Územní plán (117D0510)

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Sumář dotace: Cílem programu a podporovanou aktivitou je podpora pořízení územních plánů. Žadateli jsou obce na území ČR, vyjma ORP, Prahy, obcí, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace z IOP či PRV.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      30.12.2016
Maximální příspěvek: 400 000 Kč Minimální příspěvek: nestanoven


Klíčová kriteria:

Žadatel:
- Obec na území ČR, vyjma ORP, Prahy, obcí, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace z IOP či PRV.
- Podporované aktivity:
- Zpracování územních plánů.

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje:
- Zpracování návrhu územního plánu.
- Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Zpracování úpravy návrhu územního plánu na veřejné projednání.

Datem zahájení realizace akce na pořízení územních plánu je datum schválení zadání územního
plánu. Datem ukončení realizace akce na pořízení územních plánů je datum předání upraveného návrhu
územního plánu pro veřejné projednání pořizovateli.