MMR ČR - Podpora regionálního rozvoje - Program Podpora obnovy venkova - DT 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Sumář dotace: Cílem programu je obnova místních komunikací. Podporovanou aktivitou je oprava a údržba místních komunikací. Žadateli jsou obce do 3000 obyvatel.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      30.12.2016
Maximální příspěvek: 1 000 000 Kč Minimální příspěvek: 100 000 Kč


Klíčová kriteria:

Potenciální žadatelé:
- Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2016), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podporovanými aktivitami jsou (Zdroj: Pravidla programu):

Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:
- Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy.
- Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky.
- Galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení.
- Jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci.
- Veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.
- Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.

Způsobilé výdaje:
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.