IROP - SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (46. výzva - Infrastruktura základních škol)

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sumář dotace: Výzva č. 46 je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol ve vazbě na klíčové kompetence. Žadateli jsou školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      14.02.2017
Maximální příspěvek: 99 000 000 Kč Minimální příspěvek: 850 000 Kč


Klíčová kriteria:

Žadatelé:
- Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.
- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
- Kraje.
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
- Obce.
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
- Nestátní neziskové organizace.
- Církve.
- Církevní organizace.
- Organizační složky státu.
- Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Hlavní podporované aktivity:
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky inženýrských sítí.
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti).
- Nákup budov.
- Pořízení vybavení budov a učeben.
- Pořízení kompenzačních pomůcek.
- Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.