ICT a sdílené služby - vývoj SW pro začí…

Mezi podporované aktivity v rámci programu ICT a sdílené služby pro začínající podniky patří vývoj nových softwarových řešení, aplikací a informačních systémů. Dotaci lze využít především na pokrytí osobních nákladů...

18-10-2016

Úspory energie

Mezi podporované aktivity v rámci programu ICT a sdílené služby pro začínající podniky patří vývoj nových softwarových řešení, aplikací a informačních systémů. Dotaci lze využít především na pokrytí osobních nákladů...

18-10-2016

Dotační program na rozvoj cestovního ruc…

Mezi podporované aktivity v rámci programu ICT a sdílené služby pro začínající podniky patří vývoj nových softwarových řešení, aplikací a informačních systémů. Dotaci lze využít především na pokrytí osobních nákladů...

18-10-2016

 


Projekčně inženýrská činnost

Zajišťujeme komplexní poradenství od prvotní identifikace projektů, přes zpracování dokumentace, zajištění vhodného financování projektu až po zabezpečení výběrového řízení. Dle typu záměru navrhneme vhodné financování z národních dotačních titulů, fondů Evropské unie, či vyřízení úvěru u bankovních ústavů.
V přípravné fázi projektu s klientem plánujeme investiční kroky a harmonogram tak, aby plně odpovídal kritériím zvolené investiční akce. Současně zpracováváme veškeré dokumenty a vyjádření vážící se k procesu realizace projektu.

h1

Součástí našich služeb je také poskytnutí poradenství a zpracování jen některé z určených částí projektové dokumentace:

 • analýza příležitostí a rizik (SWOT Analysis)
 • finanční analýza (Financial Analysis)
 • analýza nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis)
 • studie proveditelnosti (Feasibility Study)
 • podnikatelský plán (Business Plan), případně podnikatelský záměr
 • formulář žádosti (ISPROFIN, žádost o úvěr apod.)
 • zpracování žádosti o posuzování vlivů na životní prostředí projektů (EIA, NATURA 2000)
 • studie stavby – připravíme vypracování studie stavby ve variantách dle požadavků zadavatele
 • přípravné práce – zajistíme provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky
 • dokumentace pro územní řízení – zajistíme zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
 • dokumentace pro stavební řízení – zajistíme zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu
 • realizační dokumentace – zajistíme zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • zadávací dokumentace – připravíme sestavení tendrové/zadávací dokumentace (výkaz výměr)
 • rozpočty – připravíme tvorbu, kontrolu a posuzování rozpočtů stavebních prací
 • zajistíme vybrání dodavatele formou výběrového řízení vč. organizace veřejných soutěží ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.
 • provádíme výkon autorského dozoru při provádění stavby

 


Dotační poradenství

Činnosti v oblasti dotační politiky - Dotační analýza, strategické dokumenty Společně s představiteli měst a obcí plánujeme postup při získávání max. finanční podpory z dotací. Základem našeho řešení je posouzení současného stavu strategického dokumentu a investičního plánu, rozpoznání potřeb finančních zdrojů a navržení optimálního využití možnosti financování - dotačních zdrojů, bankovních úvěrů. Spolu s klientem vytváříme "dotační plán", který bude plně respektovat výše popsané požadavky. Součástí této služby je i zjednodušený finanční audit rozpočtu, se zaměřením především na schopnost dostát budoucím závazkům.

h2

Poradenské a asistenční služby pro získání dotací a následný příliv finančních prostředků do města (regionu) zahrnují:

 • vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt;
 • pomoc při formulování projektového záměru;
 • konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory;
 • přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu;
 • kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů nebo jejích dílčích součástí, případně externí konzultace při zpracování žádosti;
 • pomoc při zajištění zdrojů spolufinancování projektu;
 • metodický dohled při realizaci projektu;
 • zpracování podkladů pro výběrová řízení;
 • zprostředkování služeb technických expertů (projekční a inženýrské služby, stavební dozor apod.);
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv monitorujících realizovaný projekt.

 


Konzultační služby

kz

Součástí našich služeb je bezplatná vstupní konzultace Vašich projektových záměrů a to i v případě, že naše spolupráce na záměru nebude z jakéhokoli důvodu možná. V případě, že pro Vás nalezneme optimální řešení, poskytneme návrh našich standardních podmínek včetně "ušití" parametrů spolupráce Vám na míru.

Způsob provedení nabízených služeb

Pro naše klienty obvykle zpracováváme individuální cenovou nabídku, šitou „na míru“ jejich projektu. K tomu potřebujeme například následující základní informace o projektu (pokud jsou známy):

- stručný popis projektu (v rozsahu cca půl stránky)
- investiční objem projektu
- stav (fáze) v jaké se projekt nachází, zejména s ohledem na dostupné podklady (stavební dokumentaci, rozpočty a podobně
- program a opatření, ze kterého chce klient žádat o finanční podporu – pokud bude žádáno o prostředky z EU, a pokud jsou známy
- požadovaný termín dokončení (respektive termín podání žádosti)

Naším krédem je poskytovat klientovi maximální péči a servis služeb. Pro maximální zajištění efektivnosti, rychlého přenosu informací a optimalizace časových potřeb zadavatele, nabízíme našim klientům non-stop elektronickou komunikaci s našimi pracovníky. V případě řešení konkrétního problému s nutností osobního setkání, je samozřejmá naše návštěva u klienta.


Cena a způsob ocenění jednotlivých služeb

V oblasti přípravy projektů z fondů Evropské unie, je naše cenová politika založena na zcela transparentním a korektním vztahu ke všem našim klientům. Částka, kterou klient za naše služby zaplatí, je rozdělena do tří po sobě jdoucích plateb podle jednotlivých fází práce na projektu.

První platba - úhrada přípravy žádostí o dotace, tato částka kryje naše výdaje spojené se zpracováváním projektu. Částka je splatná po předání žádosti implementační agentuře. Žádost je připravena se všemi povinnými přílohami stanovenými příslušnými nařízeními a metodikou strukturálních fondů a daných výzev (vč. studie proveditelnosti).

Druhá platba je tzv. odměnou v případě přiznání dotace. Výše odměny se pohybuje v rozmezí 1,2 - 4,3 % ze získané dotace. Odměna v případě přiznání dotace uvedená je vyplacena pouze v případě získání dotace, po oznámení objednatele o přiznání dotace.

Třetí platba je účtována v případě, že je objednáno zajištění administrace projektu. V případě získání dotace budou zajišťovány zejména tyto činnosti: zpracování průběžných monitorovacích zpráv, zpracování žádostí o platbu, hodnocení indikátorů, sledování a monitorování udržitelnosti projektu. Cílem administrace projektu je zajistit veškeré podmínky a povinnosti vyplývající ze smlouvy o spolufinancování projektu ze strany poskytovatele podpory (grantu).

Tento systém umožňuje rozdělit podnikatelské riziko mezi oba subjekty. Touto politikou vycházíme vstříc požadavkům klientů a moderním trendům v oblastech podnikatelského poradenství.

V ostatních poskytovaných službách, závisejí cenové podmínky na konkrétním projektu, programu a rozsahu vyžadovaných služeb. Prakticky je nelze stanovit paušálně formou „ceníku“, protože náročnost zpracování i obsah studií se značně liší dle podoby projektu a potřeb zpracovávané dokumentace.

 

 
 

 


Strategický plán rozvoje

Nabídka na zpracování SRP

Cena za zpracování základního strategického plánu rozvoje obce (dle rozsahu dokumentu) cca 55.000 – 190.000,- Kc
Cena anketního šetrení (2 okruhy a 1 kontrolní šetrení) cca 60.000,-Kc
Cena za vypracování akcních plánu (1 akcní plán) cca 12.000 – 38.000,-Kc

Máte územní plán

a chybí vám rozvojová strategie obce? Chtěli byste vědět jakým směrem se v případě rozvoje udávat. Máte připravený zajímavý nápad či projekt a nevíte jak ho realizovat? Kontaktuje některého z našich projektových manažerů, kteří jsou odborníci na regionální politiku a místní a lokální ekonomický rozvoj.

h6 mPřínos strategických dokumentů vidíme v tom, že pomáhají obci uvědomit si směry dlouhodobého vývoje a soustředit se na rešení klíčových problému. Pomáhají vytvářet objektivní základ pro rozhodování o prioritách, řeší problémy dlouhodobš a komplexne.

Jako nezbytná príloha žádosti o dotaci ze strukturálních fondu Evropské unie je v soucasné chvíli požadováno zpracování Strategického plánu rozvoje území obce a projektového zámeru. V prípade podání žádosti o dotaci bez této prílohy se šance na úspešné schválení žádosti výrazne snižuje.

Strategické plánování je systematický zpusob, jak organizovat zmeny a vytváret v celé místní spolecnosti široký konsensus na spolecné vizi pro lepší, a nejen ekonomickou budoucnost. Jde o soubor postupných a zcela konkrétních kroku, které povedou ke zlepšení sociálne ekonomického prostredí v rešeném území a zároven o koordinaci rozvoje obce jako spolecenskopolitického organismu. Každé mesto je jedinecný organismus, jehož život a potreby je nutné analyzovat, vyhodnotit a následne prijmout strategii jeho rozvoje.

Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, strategický plán, plán rozvoje regionu/obce, programy rozvoje apod. Strategický plán rozvoje je ucelený koncepcní plán rozvoje obce propojený na rozvoj celého regionu ci vetších územních celku.

Strategický plán rozvoje musí být v souladu s územním plánem obce a jsou v nem zahrnuty všechny strategické dokumenty rozvoje obce. Mel by být koncipován jako dokument strednedobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území municipality (regionu).

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Hlavním smyslem je organizace rozvoje obce/města a koordinace jednotlivých zájmu tak, aby město prosperovalo jako celek.

Důlezité informace

Zpracování Strategického plánu rozvoje obce bude probíhat tak, aby se k dokumentu mohli vyjádřit občané obce, laická a odborná veřejnost, subjekty mající zájem se podílet na rozvoji regionu/obce, a v neposlední řade zastupitelé obce a zástupci místní samosprávy. Zpracování strategického rozvojového plánu předpokládá i veřejné projednání.

 


Organizace veřejných zakázek

Přehled zadavatelských činností za účelem zadání veřejné zakázky vč. zastupování mandanta a organizačního zajištění celého průběhu výběrového řízení

Nabídka na „Výkon zadavatelských činností za účelem zadání veřejné zakázky vč. zastupování mandanta a organizačního zajištění celého průběhu výběrového řízení obsahuje plnění těchto činností:

Činnosti spojené s přípravou zadávání veřejné zakázky

Zpracování konceptu formuláře Oznámení o zakázce, včetně zpracování návrhu kvalifikačních kritérií, hodnotících kritérií a projednání tohoto konceptu s mandantem; zpracování čistopisu formuláře Oznámení o zakázce.

Zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejňovacího subsystému (dále jen „IS VZ US“) a v Úředním věstníku Evropské unie (uveřejnění se uskuteční jménem mandanta)

Zpracování konceptu kvalifikační dokumentace a projednání tohoto konceptu s mandantem.

Zpracování finální verze kvalifikační dokumentace.

Zpracování konceptu zadávací dokumentace vč. formulářů pro posouzení kvalifikace a formulářů pro posouzení a hodnocení nabídek a projednání tohoto konceptu s mandantem, včetně sestavení návrhu smlouvy o dílo.

Vyhotovení a kompletace zadávací dokumentace.

Zajištění zpracování případných změn a doplnění formuláře Oznámení o zakázce na základě požadavků a podkladů od mandanta a jejich uveřejnění v IS VZ US a v Úředním věstníku Evropské unie)

Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek

Poskytnutí zadávací dokumentace dodavatelům, vedení evidence takových dodavatelů.

Příjem písemných žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, zpracování dodatečných informací organizačního a procesního charakteru, zpracování dodatečných informací týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky ve spolupráci s mandantem, zajištění účasti konzultanta mandatáře na informační schůzce.

Zajištění doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodavatelům, kteří si objednali/vyzvedli zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče.

Přijímání obálek s nabídkami od dodavatelů, zpracování Potvrzení o přijetí nabídek a jeho předání dodavatelům, zpracování Seznamu doručených a přijatých nabídek s evidencí data a času doručení.

Činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni

Vypracování jmenovacích dekretů členů a náhradníků členů hodnotící komise, příp. též komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace (dále jen „komise“), rozeslání nebo osobní předání jmenovacích dekretů členům, resp. náhradníkům členů komise, a to v případě hodnotící komise nejpozději 7 dní před jejím prvním jednáním.

Vypracování jednacího řádu komise a seznámení jednotlivých členů komise s tímto řádem před vlastním zahájení jednání; organizační zabezpečení všech zasedání komise v sídle mandanta a vypracování Protokolů z těchto jednání.

Zajištění účasti zástupce mandatáře jako poradce při jednání komise; příprava návrhu Rozhodnutí mandanta o odmítnutí příslušných uchazečů a jeho důvodech a dále oznámení této skutečnosti příslušným uchazečům (v případě podání nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

Vypracování Protokolu o otevírání obálek, vypracování Prezenční listiny přítomných uchazečů při otevírání obálek, vypracování návrhů Rozhodnutí mandanta o vyloučení uchazeče pro neúplnost nabídky po otevírání obálek, rozeslání Rozhodnutí mandanta o vyloučení uchazečům, provedení kontroly vrácených doručenek, případně reklamační řízení u držitele poštovní licence; vypracování návrhu posouzení splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých uchazečů a návrhu posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků mandanta uvedených v zadávacích podmínkách, případně též vypracování návrhu Žádosti o předložení dalších informací nebo dokladů prokazujících splnění kvalifikace, návrhu posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Žádosti o písemné vysvětlení nabídky, návrhu Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a navazujícího Oznámení o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky komise vyřadila a zadavatel je vy oučil z další účasti v zadávacím řízení a oznámení této skutečnosti příslušným uchazečům.

Vypracování tabulky pro hodnocení nabídek pomocí hodnotících kritérií stanovených v zadávacích podmínkách, zajištění kopií posuzovacích a hodnotících dokumentů pro všechny členy komise; oznámení Evropské komisi o vyřazení nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, pokud důvodem mimořádně nízké nabídkové ceny je získání veřejné podpory uchazečem; vypracování Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení

Vypracování návrhu Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, resp. návrhu Oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu se závěry jednání komise nebo rozhodnutí zadavatele, rozeslání tohoto Oznámení uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni.

Vypracování návrhu Oznámení o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a rozeslání tohoto Oznámení všem ostatním uchazečům o veřejnou zakázku, se kterými mohl zadavatel dle ZVZ uzavřít smlouvu.

Vypracování formuláře Oznámení o zadání zakázky, resp. formuláře Zrušení zadávacího řízení a zajištění uveřejnění tohoto formuláře v IS VZ US.

Zpracování Písemné zprávy zadavatele; vypracování písemné evidence všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu či Evropské komisi.

Sumarizace, kompletace a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení mandantovi včetně všech originálů podaných nabídek a její předání mandantovi.)

Poskytování odborných a právních konzultací

V případě podání námitek či návrhů na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze strany uchazečů zajištění spolupráce při zpracování rozhodnutí o podaných námitkách uchazečů.

V případě podání námitek či návrhů na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze strany uchazečů zajištění spolupráce při zpracování stanoviska k podanému návrhu.

V případě podání námitek či návrhů na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze strany uchazečů zajištění spolupráce při řádném ukončení zadávacího řízení po vydaných rozhodnutí o podaných námitkách.

 


 

Aktuálně realizované projekty

Město Neratovice, Město Vysoké nad Jizerou, Město Kutná hora, Město Kolín, Město Odolena Voda, Město Veselí nad Lužnicí, Město Karlovy Vary, Město Jáchymov, Město Vlašim, Město Bílina, Obec Konětopy, Obec Hrobce, Obec Račice, Obec Cítov, Obec Poniklá, Obec Líbezníce, Město Sedlčany, Město Mšeno, Město Kralupy nad Vltavou, Město Mnichovo Hradiště.

 

 

 

Ekonomické a právní poradenství s.r.o.

Nádražní 118, Dobříň
413 01 Roudnice nad Labem

E-mail: epp@epp.cz
Tel.: 420 417 631 121

IČ: 27279715, DIČ: CZ27279715

spolehliva firma 2016 125

 

 

 

 

 

logo a3 mob3